Stadgar

Föreningens stadgar

Stadgar rev. 2009-03-25

Gnesta God Man- och Förvaltareförening

Stadgar antagna vid möte för bildande av föreningen 2002 11 13
Reviderade vid årsmöte 2009 03 25

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Gnesta God Man- och Förvaltareförening

§ 2 Ändamål
Föreningen skall tillgodose medlemmarnas intressen genom information, utbildning och omvärldskontakter. Föreningen skall samarbeta i gemensamma frågor med andra godmans- föreningar. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Gnesta.

§ 4 Inträde och medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som av myndighet har förordnats som god man eller förvaltare och som ansluter sig till föreningens stadgar samt betalar medlemsavgift. Även annan som ansluter sig till föreningens stadgar och betalar medlemsavgift kan antas som medlem.
Årsmötet beslutar om hur stor medlemsavgiften skall vara.

§ 5 Föreningens ledning
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Styrelsen, som väljs på årsmötet, skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter.
Ledamöterna väljs för en tid av två år. Ordföranden utses av årsmötet, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 6 Revision
Vid årsmöte väljs två ordinarie revisorer för en tid av ett år, varav en skall väljas som sammankallande. Dessutom väljs en revisorssuppleant för en tid av ett år. (Rev. 2009-03-
25)
Revisorerna skall granska föreningens verksamhet och avge skriftlig revisionsberättelse till årsmötet.

§ 7 Valberedning
Vid årsmöte väljs tre medlemmar att utgöra valberedning för en tid av ett år, varav en skall väljas som sammankallande.

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår 1 januari – 31 december.
Föreningens räkenskaper skall jämte verifikationer och protokoll över styrelsesammanträden av styrelsen överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 9 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst tre veckor före årsmötet. Överförmyndarrepresentant i Gnesta kommun skall kallas till årsmötet.
Beslut vid årsmöte skall avgöras med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Personval sker genom sluten omröstning då så begärs. Rösträtt vid årsmöte kan utövas endast av närvarande medlem.

§ 10 Ärenden vid årsmöte
Dagordning vid årsmöte skall omfatta följande punkter
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
a) ordförande
b) ordinarie ledamöter
11. Val av revisorer
a) ordinarie revisorer
b) revisorssuppleant (rev. 2009-03-25)
c) sammankallande
12. Val av valberedning
a) ordinarie ledamöter
b) sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Verksamhetsplan, budget och andra förslag från styrelsen
15. Motioner och övriga av medlemmar väckta frågor
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutning

§ 11 Stadgar – Stadgeändring
Beslut om ändring i dessa stadgar skall, för att vara gällande, fattas av medlemmarna på två av varandra följande årsmöten.

§ 12 Föreningens upphörande
Förslag om föreningens upphörande kan endast behandlas vid årsmöte och skall då vara upptaget på dagordningen i kallelse. Vid sådant årsmöte skall också beslutas om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och skulder.